Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών που υιοθετεί μία εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders).

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, ακολουθούμε τη διεθνή πρακτική στον τομέα αυτό και επιδιώκουμε τη συστηματική εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις λειτουργίες της Εταιρείας. 

Οι εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία αρχές και πρακτικές αποτυπώνονται στο Καταστατικό, στον Κώδικα Δεοντολογίας, και σε άλλους κανονισμούς ή/και πολιτικές της Εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της.

Βασικές Αρχές του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης είναι οι εξής:

  • Διασφάλιση της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου στην άσκηση της διοίκησης
  • Αμφίδρομη επικοινωνία της διοίκησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) της Εταιρείας
  • Διασφάλιση της αποδοτικότητας της Εταιρείας.

Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αφορούν στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, της εκτελεστικής διοίκησης και του ελέγχου, στην προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης πληροφοριών.