1.1 Κώδικας Δεοντολογίας
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • wpsadmin1
  • wpsadmin1

1. Κανονιστική Συμμόρφωση

1.1 Κώδικας Δεοντολογίας

Το κλειδί για την επιτυχία μας βρίσκεται στην υιοθέτηση μίας εταιρικής κουλτούρας με κοινές αξίες και κανόνες συμπεριφοράς εντός και εκτός αυτού, η οποία χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, ήθος και προσωπική ευθύνη. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε ο Κώδικας Δεοντολογίας.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο - οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τους Νόμους και τους Κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά, και στηρίζει την επιτυχία μας.

Το να είναι κάποιος μέρος της Εταιρείας και να μοιράζεται την εταιρική ταυτότητα προϋποθέτει ότι αποδέχεται τις προσωπικές του ευθύνες. Ένα και μόνο περιστατικό παραβατικής συμπεριφοράς μπορεί να καταστρέψει όχι μόνο την επιτυχία της Εταιρείας, αλλά και την καλή φήμη που έχει αποκτήσει ως αποτέλεσμα της υπευθυνότητας που επιδεικνύουν καθημερινά όλοι οι εργαζόμενοι.

Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους όσους εργάζονται στην Εταιρεία και, συγκεκριμένα, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα στελέχη με θέση ευθύνης και τους εργαζόμενους. Ισχύει, επίσης, για τους συμβούλους, συνεργάτες και οποιαδήποτε άλλα πρόσωπα των οποίων η εργασία είναι λειτουργικά αντίστοιχη με την εργασία που εκτελούν οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία.