1.3 Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης
  • Μη προβεβλημένο στοιχείο
  • wpsadmin1
  • wpsadmin1

1. Κανονιστική Συμμόρφωση

1.3 Πολιτικές Κανονιστικής Συμμόρφωσης

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, ισχύουν οι κάτωθι Πολιτικές και Κώδικες:

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας αποτελεί το πλαίσιο -  οδηγό της συμπεριφοράς όλων των εργαζομένων. Ειδικότερα, ο Κώδικας επιβεβαιώνει την πάγια δέσμευσή μας για συμμόρφωση τόσο με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας, όσο και με τις απαιτήσεις που αφορούν στην ηθική συμπεριφορά. Σε συνδυασμό με τις πέντε Βασικές Αρχές Εταιρικής Συμπεριφοράς, στηρίζει την επιτυχία της Εταιρείας μας.

Κώδικας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών

Η Εταιρεία αναγνωρίζει, στο πλαίσιο της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ως πάροχος τηλεπικοινωνιών, την ευθύνη της σε σχέση με την τήρηση των διεθνώς αναγνωρισμένων ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η επιτυχία μας στηρίζεται στα υψηλά πρότυπα ποιότητας, ακεραιότητας και υπεροχής  και στον απόλυτο σεβασμό μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία έχει υιοθετήσει τον «Κώδικα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Κοινωνικών Αρχών».

Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων

Η Πολιτική περί Αποφυγής της Διαφθοράς και Άλλων Συγκρούσεων Συμφερόντων παρέχει το πλαίσιο για την αποφυγή της διαφθοράς και λοιπών συγκρούσεων συμφερόντων στις σχέσεις με τους πελάτες και τους επιχειρηματικούς συνεργάτες.

Κώδικας Δεοντολογίας για τα Ανώτερα Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο εν λόγω Κώδικας καθορίζει το πλαίσιο συμπεριφοράς των Ανώτερων Στελεχών Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να προαχθεί η τιμιότητα, η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η ηθική συμπεριφορά των Στελεχών κατά την εκτέλεση διοικητικών ευθυνών τους.

Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών

Η Πολιτική Διαχείρισης Καταγγελιών παρέχει τους κανόνες και τις βασικές κατευθυντήριες αρχές  για τη διαχείριση καταγγελιών που υποβάλλονται αναφορικά με περιστατικά παραβίασης των εταιρικών Πολιτικών, των Κανονισμών ή της ισχύουσας νομοθεσίας.

Δεσμευτικοί Κανόνες Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Οι Κανόνες αυτοί περιέχουν τις βασικές προϋποθέσεις για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων τόσο των συνδρομητών όσο και των εργαζομένων της Εταιρείας σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και διασφαλίζουν το υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πολιτική περί Μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών

Η Πολιτική περί μη Κατάχρησης Προνομιακών Πληροφοριών περιγράφει τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις των εργαζομένων αναφορικά με τις πληροφορίες που θεωρούνται προνομιακές.

Πολιτική για τη Συμμόρφωση στο Δίκαιο του Ελεύθερου Ανταγωνισμού

Η Πολιτική περιγράφει το πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας και των εργαζομένων της ως προς το δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού. Θέτει τις σχετικές κατευθυντήριες για τους εργαζόμενους που εμπλέκονται σε συζητήσεις ή διαπραγματεύσεις με ανταγωνιστές, προμηθευτές ή πελάτες και οι οποίες μπορούν δυνητικά να περιορίσουν την ελευθερία ανταγωνιστικής δράσης της Εταιρείας, των αντισυμβαλλομένων της ή τρίτων εταιρειών.

Πολιτική περί Δωρεών

Στην Πολιτική αυτή περιγράφονται οι συγκεκριμένες και διαφανείς διαδικασίες, που εφαρμόζονται υποχρεωτικά κατά την αξιολόγηση και υλοποίηση των Δωρεών, βάσει των τομέων δράσης που ορίζει η στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πολιτική περί Χορηγιών

Η Πολιτική περί Χορηγιών περιγράφει τον τρόπο χειρισμού θεμάτων που άπτονται των Χορηγιών, καθορίζοντας σαφή κριτήρια για την εφαρμογή της διαδικασίας που θα πρέπει να ακολουθείται για την πραγματοποίηση Χορηγιών. Στόχο έχει την ενίσχυση της διαφάνειας αναφορικά με την αποτελεσματική χρήση των πόρων που διατίθενται για Χορηγίες.

Πολιτική περί Αποδοχής & Προσφοράς Ωφελημάτων

Η Πολιτική περί Αποδοχής και Προσφοράς Ωφελημάτων περιγράφει τους κανόνες και τους κανονισμούς που διέπουν την αποδοχή και προσφορά ωφελημάτων στις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης

Η Πολιτική Εξακρίβωσης Οικονομικής Απάτης παρέχει τους κανόνες και τις βασικές κατευθυντήριες αρχές αναφορικά με περιστατικά απάτης που τυχόν λαμβάνουν χώρα και θέτει τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών.

Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων

Η Πολιτική Διοργάνωσης Εταιρικών Εκδηλώσεων περιγράφει τους βασικούς όρους, τις αρχές και τους κανόνες δεοντολογίας που πρέπει να τηρούνται κατά το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την παρακολούθηση των εκδηλώσεων.

Πολιτική για την Αποτροπή Σεξουαλικής Παρενόχλησης

Η εν λόγω Πολιτική στοχεύει στην αποτροπή του φαινομένου της σεξουαλικής παρενόχλησης, στην ευαισθητοποίηση των στελεχών και εργαζομένων σε σχέση με το ζήτημα αυτό και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης τους σχετικά με την υποστήριξη που θα λάβουν από τον εργοδότη τους σε αυτήν την περίπτωση.

Πολιτική για τις Εργασιακές Σχέσεις

Η παρούσα Πολιτική καθορίζει τα βασικά στοιχεία που διέπουν και χαρακτηρίζουν τις εργασιακές σχέσεις μέσα στην Εταιρεία. Περιγράφει τι πρεσβεύουμε σε σχέση με τους εργαζομένους.

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

H παρούσα Πολιτική καθορίζει τη στρατηγική και το γενικό πλάνο δράσης Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΤΕ και των συνδεδεμένων εταιρειών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις υφιστάμενες κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες όσο και τις πολιτισμικές προτεραιότητες και προκλήσεις.

Κώδικας Δεοντολογίας Προμηθευτών

Με βάση τις αξίες της Εταιρείας όσον αφορά την επιχειρηματική ηθική, τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, η Εταιρεία απαιτεί την τήρηση, από την πλευρά του Προμηθευτή, των Αρχών που αναφέρονται στον Κώδικα, και οι οποίες επισυνάπτονται στη σύμβαση μεταξύ της Εταιρείας και του Προμηθευτή. Ο Προμηθευτής οφείλει να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εφαρμογή των Αρχών αυτών σε ολόκληρη την αλυσίδα προμήθειας.

Πολιτική Σύναψης Συναλλαγών με Συνδεδεμένα Μέρη

Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τον τρόπο χειρισμού θεμάτων που άπτονται των συναλλαγών της Εταιρείας με Συνδεδεμένα Μέρη, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.