1.4 Περιστατικά Παραβατικής Συμπεριφοράς
 • Μη προβεβλημένο στοιχείο
 • wpsadmin1
 • wpsadmin1

1. Κανονιστική Συμμόρφωση

1.4 Περιστατικά Παραβατικής Συμπεριφοράς

Μπορείτε να αναφέρετε περιστατικά που αφορούν παραβίαση των εταιρικών Πολιτικών και Διαδικασιών καθώς και της ισχύουσας νομοθεσίας (π.χ. απάτη, διαφθορά, κλοπή, υπεξαίρεση, ξέπλυμα χρήματος, παραποίηση λογιστικών εγγράφων και οικονομικών καταστάσεων, παράλειψη συμμόρφωσης με τον Κώδικα Δεοντολογίας ή/και τις Πολιτικές του Ομίλου ΟΤΕ, ζητήματα που αφορούν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και γενικότερα οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη μπορεί να επιφέρει ηθική ή υλική ζημία στις Εταιρίες του Ομίλου ΟΤΕ) χρησιμοποιώντας τα κατωτέρω κανάλια επικοινωνίας: 

 • Ηλεκτρονική Φόρμα Κανονιστικής Συμμόρφωσης
 • Ταχυδρομικά υπόψη:
  ΟΤΕ RURAL SOUTH Α.Ε.Ε.Σ
  Γραφείο Κανονιστικής Συμμόρφωσης,
  Λ. Κηφισίας 99, TK 15124 Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα 
 • E-mail: tellmecompliance@oteruralsouth.gr 
 • Τηλ.: 210 6117511 (Δευτέρα έως Παρασκευή: 9 πμ έως 5μμ)
 • Fax: 210 6117884

Παρακαλούμε να μη χρησιμοποιείτε τα εν λόγω κανάλια για θέματα σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της Εταιρείας. Τα θέματα αυτά πρέπει να απευθύνονται αποκλειστικά στην υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας.

Οι εργαζόμενοι ή τρίτα μέρη που αναφέρουν περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς καθώς και οι εργαζόμενοι ή τρίτα μέρη που τυχόν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω αναφορές έχουν δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης, αντίρρησης και διόρθωσης των προσωπικών τους στοιχείων καθώς και να ζητήσουν οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση τη διαγραφή των στοιχείων που χορήγησαν κατά τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (Ε.Ε. 679/2016–GDPR).

Η Κανονιστική Συμμόρφωση δεσμεύεται να συλλέγει και να διατηρεί μόνο τα δεδομένα που είναι απαραίτητα σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας, να τα διαγράφει με ασφάλεια μετά την πάροδο τριών (3) ετών, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι που επιβάλλουν τη διατήρησή τους (π.χ. διεξαγωγή έρευνας σε εξέλιξη, εκκρεμείς δικαστικές διαδικασίες), να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή αποκάλυψη αυτών και εν γένει να εξασφαλίζει την ύπαρξη κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων για την προστασία τους.

Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται με απόλυτη εχεμύθεια από τους αρμόδιους εργαζομένους της Εταιρείας, οι οποίοι έχουν λάβει ειδική, προς το σκοπό αυτό, εκπαίδευση.

Επίσης, η Εταιρεία λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα άτομα που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς, θεωρώντας εύλογα και καλόπιστα ότι οι καταγγελίες αυτές είναι βάσιμες, δεν θα υποστούν προσωπική, επαγγελματική ή οικονομική ζημία. Αντίθετα, δεν προστατεύονται οι εργαζόμενοι που προβαίνουν εκουσίως σε ψευδείς και κακόβουλες καταγγελίες.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η Εταιρεία έχει καθιερώσει σαφείς κανόνες και Πολιτικές που ορίζουν τι επιτρέπεται και ποιά περιστατικά συνιστούν παραβατική συμπεριφορά. Τα περιστατικά αυτά επιφέρουν συνέπειες στους παραβάτες και επιβάλλονται συγκεκριμένες κυρώσεις και ποινές.