Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε RIΧ (L1)
 • Στοιχείο ιδιαίτερης προβολής
 • southadmin
 • southadmin

Οπτικής Υποδομής και Φιλοξενίας σε RIX – Επιπέδου 1 (L1)

Υπηρεσίες Φιλοξενίας σε RIΧ (L1)

Φιλοξενία εξοπλισμού τρίτου Παρόχου στα RIX

Αφορούν στη  φιλοξενία εξοπλισμού τρίτου Παρόχου στα RIX, και στη διασύνδεση του με το δίκτυο της ΟΤΕ Rural. Πιο αναλυτικά είναι οι εξής:

 1. «Διάθεση χώρου σε ικρίωμα»: Αφορά στη διάθεση χώρου σε ικρίωμα με παροχή αδιάλειπτης τροφοδοσίας στα RIX, ώστε ο Πάροχος να μπορεί να εγκαταστήσει τα τηλεπικοινωνιακά του συστήματα στο RIX.

 2. Διασύνδεση των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων του Παρόχου και του εξοπλισμού της ΟΤΕ Rural , μέσω των υπηρεσιών:

  • «Σύνδεση RIX – Bitstream»: Για τη μεταφορά  της κίνησης Bitstream. Η υπηρεσία αυτή είναι προαπαιτούμενο για την παροχή της υπηρεσίας Bitstream.

  • «Σύνδεση RIX – Ethernet»: Για τη μεταφορά της κίνησης Ethernet. Η υπηρεσία αυτή είναι προαπαιτούμενη για την παροχή της υπηρεσίας Ethernet.

  • «ΕΞΚΟΙ RIX»: Διασύνδεση με Εξωτερικό Καλώδιο Οπτικών Ινών (ΕΞΚΟΙ) των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων του Παρόχου, με το Φρεάτιο της ΟΤΕ Rural (ΦΥΠ) στο RIX, προκειμένου να μπορεί ο Πάροχος να μεταφέρει την κίνησή του.

Προϋποθέσεις Διάθεσης:

 1. Nα έχει υπογράφει σύμβαση μεταξύ Παρόχου και ΟΤΕ Rural South.

 2. Να υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου στα RIX, κατάλληλου για την αιτηθείσα υπηρεσία “Διάθεση χώρου σε ικρίωμα”

 3. Ο εξοπλισμός του παρόχου να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για υπηρεσίες που παρέχονται από την ΟΤΕ Rural South.

Ελάχιστη διάρκεια παροχής:

•    “Διάθεση χώρου σε Ικρίωμα” : 3 έτη
•    “RIX – Bitstream”, “Rix -Ethernet”, “ΕΞΚΟΙ RΙX”: 1 έτος