Υπηρεσίες Οπτικής Υποδομής (L1)
 • Στοιχείο ιδιαίτερης προβολής
 • southadmin
 • southadmin

Οπτικής Υποδομής και Φιλοξενίας σε RIX – Επιπέδου 1 (L1)

Υπηρεσίες Οπτικής Υποδομής (L1)

Παροχή υπηρεσιών Ζεύγους οπτικών ινών (μακροχρόνια / βραχυχρόνια διάθεση) και Μικροσωληνίου  (μακροχρόνια διάθεση)

1. Παροχή ζεύγους οπτικών ινών (μακροχρόνια/ βραχυχρόνια διάθεση)

Δίνει τη δυνατότητα σε τρίτους  Παρόχους να  αξιοποιήσουν το  δίκτυο Οπτικών Ινών της OTE Rural, προκειμένου να αναπτύξουν το δικό τους δίκτυο ή να καλύψουν ανάγκες πελατών τους προσθέτοντας τα αναγκαία στοιχεία ενεργού εξοπλισμού.
Πιο αναλυτικά διακρίνεται στις ακόλουθες υπηρεσίες:

 1. «Ζεύγος Οπτικών Ινών – Οπισθόζευξη»: Αφορά στη διασύνδεση μεταξύ του Κόμβου Πρόσβασης του οικισμού με το RIX του οικισμού. 

 2. «Ζεύγος Οπτικών Ινών – Τελικού Χρήστη»: Αφορά στη διασύνδεση μεταξύ ενός Σημείου Παρουσίας (Σ/Π) του τελικού χρήστη ή παρόχου που βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης του Κόμβου Πρόσβασης του οικισμού  με το RIX του οικισμού. 

Τα σημεία οριοθέτησης της υπηρεσίας είναι:

 • Το φρεάτιο (ΦΥΠ) του Κόμβου Πρόσβαση  του οικισμού ή το Σ/Π του τελικού χρήστη ή παρόχου, ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας.

 • Το RIX του οικισμού.

Προϋποθέσεις Διάθεσης:

 • Να έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση μεταξύ ΟΤΕ Rural South και παρόχου.

 • Ο πάροχος να λαμβάνει υπηρεσίες Φιλοξενίας στο RIX του οικισμού.

 • Να υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου και να είναι εφικτή η παροχή της υπηρεσίας στην περίπτωση που απαιτείται Οπτική Πρόσβαση στο Σ/Π του τελικού χρήστη ή παρόχου.

Ελάχιστη διάρκεια παροχής:

 • Μακροχρόνια διάθεση (10/15 έτη)
 • Βραχυχρόνια διάθεση (1 έτος)

2. Παροχή μικροσωληνίου

Αφορά στην παροχή μικροσωληνίου, µε παράλληλη εγκατάσταση υποδομής οπτικών ινών μεταξύ του Κόμβου Πρόσβασης του οικισμού με το RIX του οικισμού.  Αποτελεί συνδυασμό διάθεσης Μικροσωληνίου και εμφύσησης καλωδίου οπτικών ινών αποκλειστικής χρήσης.

Τα σημεία οριοθέτησης  είναι:

 • Το Φρεάτιο (ΦΥΠ) του Κόμβου Πρόσβασης του οικισμού

 • Το Φρεάτιο (ΦΥΠ) της OTE Rural South στο RIX του οικισμού

Προϋποθέσεις Διάθεσης:

 • Να έχει υπογραφεί η σχετική Σύμβαση μεταξύ ΟΤΕ Rural και Παρόχου

 • Να υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου

Διάρκεια Παροχής:

 • Μακροχρόνια διάθεση (10 έτη)